Posts Tagged: late

Shabbat Shalom to everyone, whether you’re late or on time!

Shabbat Shalom to everyone, whether you’re late or on time!

Is this you – or someone you know?

Is this you – or someone you know?

Whether you arrive late or on time, Shabbat Shalom!

Whether you arrive late or on time, Shabbat Shalom!